Vedtægter for Landsforeningen Landbosenior

§1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: Landsforeningen  LandboSenior.

Dens hjemsted er den til enhver tid værende sekretærs adresse.

 

 

§2. Formål.

Foreningens formål er:

 • at støtte de lokale klubber i deres aktiviteter og give information af fælles
 • at koordinere og samordne aktiviteter af fælles interesse.
 • at fremme og forbedre vilkårene for medlemmerne.
 • at drive et fælles sekretariat, der understøtter disse aktiviteter.

 

 

§3. Medlemmer.

Som medlemmer kan optages seniorklubber eller –foreninger, hvis medlemmer føler sig tilknyttet landbomiljøet.

Indmeldelse sker til Landsforeningens sekretariat.

Udmeldelse af foreningen skal foretages skriftligt inden kalenderårets udgang med virkning for det efterfølgende år. Sker udmeldelsen senere er medlemmet forpligtet til at betale medlemskontingent for det pågældende år.

 

 

§4. Kontingent.

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentet opkræves hvert år i januar kvartal.

Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt, fortaber medlemmet sine rettigheder.

 

 

§5. Medlemmernes rettigheder.

Medlemskab giver ret til på medlemsvilkår at deltage i foreningens møder og arrangementer samt modtage nyhedsbreve og øvrige medlemstilbud.

 

 

§6. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og den fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed.

Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlingerne på generalforsamlingen.

 

 

§7. Beslutning.

Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dagsordenen. Dog er der andre bestemmelser i forbindelse med vedtægtsændringer og ophør.

Forslag og valg til bestyrelsen skal være skriftlige. Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst 12 stemmeberettigede kræver det – ellers ved håndsoprækning.

Hver medlemsforening har 2 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 

§8. Tidspunkt.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller 10 % af de lokale medlemsklubber skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes over for foreningens formand, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel og til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel gennem bekendtgørelse i brev eller e-mail til klubberne og med angivelse af dagsorden.

 

 

§9. Valg af stemmetællere og dirigent.

Generalforsamlingen vælger, under formandens ledelse, stemmetællere og dirigent.

Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør, under iagttagelse af vedtægterne, alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen.

Vedrørende generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres et referat, der underskrives af dirigenten.

 

 

§10. Dagsorden.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være optaget:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Debat om formandens beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
 5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

 

 

§11. Forslag.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden senest den 1. august, være motiveret og med angivelse af, hvem der som ordfører for medlemsforeningen vil forelægge forslaget.

 

 

§12. Valg til bestyrelsen.

Landsforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Valgperioden er 2 år.

I lige år vælges 2 medlemmer og 1 suppleant fra Øerne (Fyn, Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm m.fl.).

I ulige år vælges 3 medlemmer og 1 suppleant fra Jylland, Samsø m.fl.

Forslag og valg til bestyrelsen er skriftlige.

Forslag til suppleanter kan være mundtlige, og valg kan ske ved håndsoprækning.

Valghandlingen finder sted i henhold til et valgregulativ vedtaget af bestyrelsen.

 

 

§13. Bestyrelsens opgaver.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og sikrer, at Landsforeningens opgaver bliver løst, herunder:

 • Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretær, kasserer og andet personale.

Funktionerne kan løses af én eller flere personer. Den (de) vælges uden for bestyrelsen og bestyrelsen aftaler aflønning og godtgørelse med dem for et år ad gangen.

 • Bestyrelsen søger om tilskud fra ministerier, fonde mv. til den daglige drift.
 • Bestyrelsen kan meddele prokura.
 • Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, tegner Landsforeningen i

fællesskab med sekretæren.

 • Bestyrelsen indkaldes til møde på formandens foranledning, når formanden

finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse skal normal ske skriftligt og med mindst 8 dages varsel. Der udarbejdes skriftligt referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger og referatet udsendes senest 8 dage efter mødet.

 • Bestyrelsen fastsætter selv en eventuel forretningsorden.

Der ydes ikke honorar for medlemskab af bestyrelsen, men der kan udbetales godtgørelse for dokumenterede udgifter til telefon, transport mv.

 

 

§14. Hæftelse.

Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

 

 

§15. Regnskab.

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab.

Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

 

 

§16. Revision.

Regnskabet revideres af én på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal være afsluttet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 

§17. Vedtægtsændringer.

Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden. Et forslag til vedtægtsændringer kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer. Hvis der på generalforsamlingen er flertal, men ikke 2/3 for vedtægtsændringen, kan forslaget gennemføres med absolut flertal på en efterfølgende generalforsamling, der indkaldes med dette formål.

 

 

§18. Ophør.

Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dette formål og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse kræves 2/3 flertal på begge generalforsamlinger.

Ved ophør beslutter generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, hvordan en eventuel formue skal anvendes.

 

 

§19. Ikrafttræden.

Disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter og de træder i kraft straks efter vedtagelsen på den ordinære generalforsamling den 24. oktober 2022.

 

 

Brædstrup den 24. oktober 2022